Regulamin sklepu

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY

W SKLEPIE INTERNETOWYM SKLEP.PARKSLASKI.PL

REGULAMIN

Definicje

 1. „Sklep” – platforma internetowa „sklep.parkslaski.pl” działająca pod adresem http://sklep.parkslaski.pl prowadzona przez Sprzedawcę.
 2. „Regulamin” – regulamin zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu przy użyciu strony internetowej http://sklep.parkslaski.pl.
 1. „Sprzedawca” – Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. z siedzibą w Chorzowie (41 – 501) przy Alei Różanej 2, NIP: 627-001-21-63, REGON: 000150194. Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000169777.
 2. „Siedziba Sprzedawcy” – Aleja Różana 2, 41 – 501 Chorzów.
 3. „Produkt” – rzecz ruchoma lub znak legitymacyjny uprawniający do skorzystania z usługi oferowanej przez Sprzedawcę możliwy do nabycia za pośrednictwem Sklepu.
 4. „Użytkownik” – osoba korzystająca ze Sklepu celem zakupu Produktu.
 5. „Koszyk” – podstrona internetowa dostępna w ramach Sklepu, z poziomu której Użytkownik ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia takich jak: ilość Produktów, sposób płatności, adres dostawy, dane do faktury.
 6. „Strona Produktu” – podstrona internetowa dostępna w ramach Sklepu, na której przedstawione są informacje na temat Produktu.
 7. „Podmiot realizujący Płatność” – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60 – 324) przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000274399, REGON 300523444, NIP 7792308495.
 8. „Strona Płatności” – strona internetowa www.payu.pl, administrowana przez Podmiot realizujący Płatność (w zależności od operatora realizuje płatności mobilne lub internetowe).

 

 • 2 Warunki realizacji zamówienia
 1. Użytkownikiem Sklepu może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Użytkownik może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Użytkownik składa zamówienie poprzez:
  • wskazanie na Produkt, którym jest zainteresowany,
  • wybranie z dostępnej listy (bądź wielu list) opcji Produktu,
  • naciśnięcie znajdującego się na Stronie Produktu przycisku „Dodaj do koszyka”,
  • wskazanie w Koszyku sposobu płatności,
  • potwierdzenie chęci zakupu produktu poprzez naciśniecie znajdującego się na stronie przycisku „Zamówienie”.
 3. W Koszyku Użytkownik wskazuje:
  • zamawiane Produkty;
  • adres dostawy;
  • dane do faktury;
  • sposób dostawy;
  • sposób płatności.
 4. Użytkownik składa zamówienie przez wybór polecenia „Kupuję i płacę”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.
 6.  Po złożeniu zamówienia Użytkownik ma 24 godziny na dokonanie płatności – nie dotyczy wyboru przez Użytkownika płatności gotówką przy odbiorze Produktu. Brak płatności w wyżej wskazanym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez Sprzedawcę produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.
 8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Użytkownikowi:
  • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).
 9. W przypadku braku zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Użytkownika z innych przyczyn, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sprzedawca zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 10. Użytkownik nie ma prawa zwrotu ani wymiany zamówionych produktów na inne, za wyjątkami przewidzianymi w Regulaminie.
 • Ceny produktów
 1. Sprzedawca zamieszcza informacje o Produktach na stronie Sklepu i sprzedaje ww. Produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy Produkcie:
  • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  • nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
  • nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy płatności.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 • Modyfikacja zamówienia
 1. Użytkownik może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wysyłki Produktu przez Sprzedawcę lub jego osobistego odebrania w Siedzibie Sprzedawcy. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze.
 2. Zmian można dokonywać kontaktując się ze sprzedawcą poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie Sklepu.
 • Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 1. Płatność za Produkty zamówione w Sklepie możliwa jest:
 • za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia;
 • gotówką w kasie w Siedzibie Sprzedawcy – w wypadku osobistego odbioru zamówionych przedmiotów.
 1. Użytkownik ma możliwość zapłaty za wybrany Produkt wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych dla danego Produktu. W wypadku wyboru przez Użytkownika dwóch lub więcej Produktów, z których co najmniej jeden ma zastrzeżoną wyłącznie formę płatności za pomocą Strony Płatności, całość zamówienia realizowana jest zgodnie z zasadami w zakresie płatności dotyczącymi tego Produktu.
 2. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych przedmiotów.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia będzie możliwe po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący Płatność lub niezwłocznie po potwierdzeniu zakupu w wypadku wyboru płatności przy odbiorze.
 4.  W przypadku braku płatności, po 45 minutach od złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.

 

 • Realizacja zamówień
 1. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania płatności za zamówiony przedmiot Użytkownik może odebrać przedmiot w Siedzibie Sprzedawcy w godzinach jego urzędowania lub przedmiot zamówienia zostanie wysłany na adres wskazany w Koszyku.
 2. W wypadku gdy Produkt jest znakiem legitymacyjnym uprawniającym do skorzystania z usługi oferowanej przez Sprzedawcę potwierdzenie dokonania płatności przesłane na adres e-mail Użytkownika podany przy zamówieniu lub rejestracji jest tym znakiem i uprawnia do skorzystania z usługi.
 • Warunki reklamacji
 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące zakupu produktów lub realizacji zamówień należy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie Sklepu lub pisemnie na adres Siedziby Sprzedawcy (na koszt Użytkownika).
 2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie przyczyny reklamacji, żądanie oraz dane, które w jednoznaczny sposób pozwolą zidentyfikować reklamowane zamówienie tj.:
  • imię i nazwisko Użytkownika,
  • numer zamówienia
  • adres e-mail podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia
 3. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 (jeden) miesiąca od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 • Odstąpienie od umowy
 1. Użytkownik będący osobą fizyczną, składający zamówienie w Sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Sklepie, za wyjątkiem Produktów, jeśli w ich opisie zawarte zostało zastrzeżenie o tym, iż nie podlegają zwrotowi.
 2. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu odebranych Produktów w stanie niepogorszonym.
 3. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w Siedzibie Sprzedawcy – osobiście lub odesłać na adres Siedziby Sprzedawcy (na koszt Użytkownika).
 4. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.
 5. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 • Zwrot należności
 1. Sprzedawca dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny), które zostało opłacone. lecz nie zostało przez Użytkownika odebrane;
  • zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Siedzibie Sprzedawcy i było uprzednio opłacone;
  • uznania reklamacji.
 2. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do żądania zapłaty odsetek.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Użytkownika na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Użytkownika, Użytkownik nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Użytkownika błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

 • Dane osobowe
 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz realizowania zamówień Użytkownika w Sklepie.
 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystanie ze Sklepu, w tym realizacji złożonego zamówienia. Dane Użytkownika będą również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych Produktów, usług oraz promocji oferowanych przez Sklep.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Sprzedawca.
 4. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.
 5. Użytkownicy Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

 

 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2017 r.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie http://sklep.parkslaski.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.